Deutscher Gewerkschaftsbund

Co to jest oddelegowanie?

Pracownicy delegowani są czasowo wysyłani przez swojego pracodawcę do innego kraju UE w celu świadczenia tam pracy. W okresie oddelegowania są nadal zatrudnieni u tego (wysyłającego) pracodawcy i zazwyczaj objęci ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia. Większość delegowanych pracowników (42%) pracuje – według danych Parlamentu Europejskiego – w budownictwie, 22% w przetwórstwie, 14% w edukacji, służbie zdrowia i usługach socjalnych, a 10% w usługach dla biznesu.

Podstawą prawną oddelegowania jest unijna swoboda świadczenia usług. W jej ramach firmy europejskie mogą oferować swoje usługi w innych państwach członkowskich UE i wysyłać tam w tym celu pracowników. W celu zapobiegania dyskryminacji UE ustanowiła w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników z 1996 r., że w odniesieniu do osób delegowanych obowiązują minimalne wymogi określone w prawie pracy kraju, w którym osoby te pracują, czyli:

- stawki płacy minimalnej,

- maksymalny wymiar czasu pracy i minimalne okresy wypoczynku,

- minimalny roczny wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego,

- warunki leasingu pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej,

- wymogi w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przepisy w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Niemiecka Ustawa o delegowaniu pracowników (która zaimplementowała dyrektywę UE do niemieckiego prawa krajowego) stanowi, że w niektórych sektorach muszą być wypłacane stawki wynagrodzeń wynegocjowanych w układach zbiorowych. W praktyce jednak pracownicy delegowani są często wynagradzani gorzej niż lokalni pracownicy etatowi. Komisja Europejska szacuje, że w Niemczech osoby pracujące w ramach oddelegowania otrzymują nawet do 50% mniej wynagrodzenia. Reforma dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników przyjęta w maju 2018 r. ma przynieść zmiany w tej dziedzinie. Nowelizacja wejdzie w życie w 2020 r. Do tego czasu państwa członkowskie UE powinny zaimplementować wspomnianą reformę do przepisów prawa krajowego.

Osoby delegowane pracują w Niemczech tylko na czas określony, często nie mówią wystarczająco dobrze po niemiecku i mają w kraju oddelegowania bardzo ograniczoną sieć kontaktów – są więc szczególnie narażone na wyzysk ze względu na charakter swojego oddelegowania. W praktyce zdarza się, że pracodawcy oszukują takich pracowników na wynagrodzeniu i urlopie oraz zwalniają ich z pracy bez zachowania obowiązujących terminów wypowiedzenia. Pracodawcy często nie zgłaszają także swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego, a wymagane w tym celu zaświadczenia A1 są fałszowane.  W Niemczech oddelegowani pracownicy mogą uzyskać pomoc w poradniach prowadzonych przez związki zawodowe, zaś w krajach pochodzenia w centrach informacyjnych projektu „Uczciwe warunki pracy”.


Nach oben

KONTAKT

IQ Consult gGmbH

Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
(Uczciwa mobilność)
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 30 21 96 53 715

WSPARCIE

Logo EU

EU

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Treść może nie odpowiadać oficjalnym stanowiskom Komisji Europejskiej.