Deutscher Gewerkschaftsbund

Мероприятия

DGB

Първа среща за начало на проекта

20./21.2.2017 г., Берлин
На първата среща по линия на проекта „Fair Posting“ всички колежки и колеги се запознаха взаимно и им бе представен обзор на проекта и предвидените дейности . Освен това, партньорите представиха анализ за положението на командированите работници от съответните страни.

 

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017 г., Берлин
Първият семинар бе проведен със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт“. В центъра на вниманието бяха встъпителни доклади за германското трудово право и за основите на командироването. Освен това бе обсъдено, какви информативни материали да бъдат изготвени в рамките на проекта. Цял ден бе посветен на взаимна консултация с опитни колеги от проекта „Справедлива мобилност“.

 

 

Специализирана дискусия: Командировани работници в Германия. Права – предизвикателства – възможни действия

12.9.2017 г., Хановер
В рамките на първата специализирана дискусия на тема „Командироване“ се събраха отговорните лица за интензивен обмен на опит. В центъра на вниманието в хода на дискусията бе преразглеждането на Директивата относно командироването на работници, както и стратегиите на работодателите за нейно заобикаляне и възможностите за осъществяване на контрол.

 

Втори транснационален семинар

27.-29.9.2017 г., Загреб
В рамките на втория семинар в Загреб акцентът бе поставен върху темите „Компетентност за консултация“ и „Сътрудничество“. Външен референт обсъди принципите на консултантската дейност и ролята на консултантите. Консултантите изготвиха насоки за добро транснационално сътрудничество.

Среща за създаване мрежа в България

23.11.2017 г., София
Експерти от профсъюзите и държавните органи от България се събраха, за да обсъдят командироването на работници. Ръководителките на Центъра за компетентност представиха проекта „Fair Posting“ и изнесоха встъпителен доклад за европейското законодателство и транспонирането му в националното законодателство в България. Последва дискусия за особеностите в България по отношение на командироването на работници.

Szabolcs Sepsi

 

Среща за създаване мрежа: Действащи лица при командироването на работници

21.12.2017 г., Загреб
Целта на срещата за създаване мрежа в Хърватия бе да се съберат профсъюзите и държавните органи, за да обменят информация, опит и перспективи. Наред с представянето на казуси от Центъра за компетентност на СССХ обсъдихме въпроси, свързани с изчисляването на минималната заплата, данъчното облагане на дохода на командированите работници и предстоящото преразглежадне на Директивата относно командироването на работици.

 

Трети транснационален семинар

22.-25.2.2018 г., Дюселдорф
На третия семинар бяха разгледани специфичните разпоредби за командироването на работници в транспортния сектор . За целта бяха поканени колеги от холандската фондация „VNB“. Те работят в рамките на проект за консултация на командировани шофьори на ТИР-ове. В рамките на семинара бе проведено и посещение в крайпътно място за почивка, с цел там да се проведат разговори с шофьори за тяхната ситуация.

 

Среща за създаване мрежа в Словения

27.2.2018 г., Любляна
В срещата за създаване мрежа участваха представители на Министерството на труда, семейството, социалната политика и еднаквостта на шансовете, на инспекцията по труда, на Федералния здравно-осигурителен институт и на данъчната администрация на Република Словения, освен това и Съюзът на работодателите, Стопанската камара, Сдружението на индустриалците и предприемачите, както и профсъюзни представители от Словения. Всички участници представиха своя поглед върху командироването на работници. След това те обсъдиха влезлия в сила от 1 януари 2018 г. словенски закон за трансграничното предоставяне на услуги. При това бе подчертано, че следва да се наблюдава и съпътства провеждането на Закона.

Специализирана конференция: Да се защитят трансграничните права на работниците: Изисквания към надзора, митницата и бъдещия планувания Европейски орган по труда

18.4.2018 г., Берлин
Консултативни центрове за чуждестранни работници и профсъюзи редовно информират за системно неизплащане на работни заплати, заобикаляне на правата на работниците и на защитата при работа. Провеждането на ефективен контрол върху правата на работниците става невъзможно поради различни фактори. Къде са слабите места в актуалните надзорни структури? Как може те да се развиват като по-ефективни инстанции за защита на интересите на заетите? С какво трябва да разполага един Европейски орган по труда, за да може да осигури в трансграничен мащаб спазването на трудовото право и защитата при работа? Експерти и политици осъществиха обмен по тези въпроси в рамките на специализирана конференция. Мероприятието бе осъществено в сътрудничество с Института по икономически и социални науки на Фондация „Ханс Бьоклер“.

Четвърти транснационален семинар

13.-15.6.2018 г., Любляна
На последния семинар по линия на проекта в програмата бяха предвидени две посещения: В словенския здравно-осигурителен институт, който в Словения издава удостоверенията А1, тамошните служители показаха, как проверяват фирмите, които искат издаването на удостоверение А1 за командироване на работници. Второто посещение бе в словенската инспекция по труда, където посетителите получиха информация за правомощията на този орган за провеждане на проверки и налагане на санкции. След завръщането в синдикалния дом Наташа Бришки изнесе доклад за работата с медии: класически и социални медии.

Втора среща за създаване мрежа, посветена на командироването на работници, в Хърватия

19.6.2018 г., Загреб
По време на първата част от срещата консултанти от Германия, Хърватия и Словения дискутираха своя опит: В центъра на вниманието бяха характерни казуси, стратегии за тяхно разрешаване и административни пречки. В рамките на втората част представители на Министерството на труда, на Здравно-осигурителния институт и на Агенцията по заетостта/труда представиха своя поглед върху ситуацията на командированите от Хърватия работници. В хода на дискусията бяха изготвени предложения с цел подобряване на условията на труд на мобилните работници.