Deutscher Gewerkschaftsbund

Мероприятия

Evaluationstreffen

DGB Bildungswerk BUND e.V.

Kонсултация относно командированите работници

17.12. 2018 г. | Любляна

В рамките на проекта "Справедливо командироване" в Дома на ЕС в Любляна се проведоха консултации относно командированите работници. В консултациите участваха представители на Министервото на труда, семейството, социалната политика и равенството на шансовете, на Инспекцията по труда, на Словенския здравноосигурителен институт, на трудовата администрация, на Фондацията на занаятчиите и предприемачите, както и заинтересовани синдикални представители. В хода на дискусията акцентът бе сложен върху изпълнението на Закона за предоставяне на трансгранични услуги (Act on crossborder provision of services), който влезе в сила на 01.01.2018 г. Този нов закон донякъде заведе ред в процедурата на командироването, но все още се появяват проблеми поради нарушаване на правата на командированите работници.

Заключителна национална експертна среща

30.11.2018 г. | София

КНСБ проведе втората заключителна национална експертна среща в рамките на изпълнение дейностите по проект „Справедливо командироване”.

Срещата бе открита от вицепрезидента на КНСБ - г-н Чавдар Христов. По време на срещата бяха направени две презентации:
1.Представяне на дейностите и резултатите по проекта - г-жа Нели Ботевска, консултант по проекта и
2. Европейски законодателни решения за командированите работници и приложението им в националното законодателство - г-жа Величка Микова, консултант по проекта..

Дискусията по проблемите на българските командировани работници в Германия се проведе с представители на институциите от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ), Национална агенция по приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), Федерациите на КНСБ от секторите на строителство, здравеопазване, пивовари,транспорт, услуги, горско стопанство, включително работодателската Българска камара на строителите и синдикални експерти.

Среща за евалуация

14.11.-15.11.2018 г. | Дортмунд

В края на проекта се срещнахме с всички партньори по проекта в Дортмунд. След непълни две години сътрудничество обобщихме резултатите и ги сравнихме с поставените цели на проекта. Зададохме си въпроса, какви важни дейци сме могли да спечелим за нашата кауза и идентифицирахме областите, в които все още заоставаме зад нашите очаквания. Заключителната равносметка бе положителна.

Втора среща за създаване мрежа, посветена на командироването на работници, в Хърватия

19.6.2018 г. | Загреб

По време на първата част от срещата консултанти от Германия, Хърватия и Словения дискутираха своя опит: В центъра на вниманието бяха характерни казуси, стратегии за тяхно разрешаване и административни пречки. В рамките на втората част представители на Министерството на труда, на Здравно-осигурителния институт и на Агенцията по заетостта/труда представиха своя поглед върху ситуацията на командированите от Хърватия работници. В хода на дискусията бяха изготвени предложения с цел подобряване на условията на труд на мобилните работници.

Четвърти транснационален семинар

13.-15.6.2018 г. | Любляна

На последния семинар по линия на проекта в програмата бяха предвидени две посещения: В словенския здравно-осигурителен институт, който в Словения издава удостоверенията А1, тамошните служители показаха, как проверяват фирмите, които искат издаването на удостоверение А1 за командироване на работници. Второто посещение бе в словенската инспекция по труда, където посетителите получиха информация за правомощията на този орган за провеждане на проверки и налагане на санкции. След завръщането в синдикалния дом Наташа Бришки изнесе доклад за работата с медии: класически и социални медии.

Специализирана конференция: Да се защитят трансграничните права на работниците: Изисквания към надзора, митницата и бъдещия планувания Европейски орган по труда

18.4.2018 г. | Берлин

Консултативни центрове за чуждестранни работници и профсъюзи редовно информират за системно неизплащане на работни заплати, заобикаляне на правата на работниците и на защитата при работа. Провеждането на ефективен контрол върху правата на работниците става невъзможно поради различни фактори. Къде са слабите места в актуалните надзорни структури? Как може те да се развиват като по-ефективни инстанции за защита на интересите на заетите? С какво трябва да разполага един Европейски орган по труда, за да може да осигури в трансграничен мащаб спазването на трудовото право и защитата при работа? Експерти и политици осъществиха обмен по тези въпроси в рамките на специализирана конференция. Мероприятието бе осъществено в сътрудничество с Института по икономически и социални науки на Фондация „Ханс Бьоклер“.

Среща за създаване мрежа в Словения

27.2.2018 г. | Любляна

В срещата за създаване мрежа участваха представители на Министерството на труда, семейството, социалната политика и еднаквостта на шансовете, на инспекцията по труда, на Федералния здравно-осигурителен институт и на данъчната администрация на Република Словения, освен това и Съюзът на работодателите, Стопанската камара, Сдружението на индустриалците и предприемачите, както и профсъюзни представители от Словения. Всички участници представиха своя поглед върху командироването на работници. След това те обсъдиха влезлия в сила от 1 януари 2018 г. словенски закон за трансграничното предоставяне на услуги. При това бе подчертано, че следва да се наблюдава и съпътства провеждането на Закона.

Трети транснационален семинар

22.-25.2.2018 г. | Дюселдорф

На третия семинар бяха разгледани специфичните разпоредби за командироването на работници в транспортния сектор . За целта бяха поканени колеги от холандската фондация „VNB“. Те работят в рамките на проект за консултация на командировани шофьори на ТИР-ове. В рамките на семинара бе проведено и посещение в крайпътно място за почивка, с цел там да се проведат разговори с шофьори за тяхната ситуация.

Среща за създаване мрежа: Действащи лица при командироването на работници

21.12.2017 г. | Загреб

Целта на срещата за създаване мрежа в Хърватия бе да се съберат профсъюзите и държавните органи, за да обменят информация, опит и перспективи. Наред с представянето на казуси от Центъра за компетентност на СССХ обсъдихме въпроси, свързани с изчисляването на минималната заплата, данъчното облагане на дохода на командированите работници и предстоящото преразглежадне на Директивата относно командироването на работици.

Szabolcs Sepsi

Среща за създаване мрежа в България

23.11.2017 г., София

Експерти от профсъюзите и държавните органи от България се събраха, за да обсъдят командироването на работници. Ръководителките на Центъра за компетентност представиха проекта „Fair Posting“ и изнесоха встъпителен доклад за европейското законодателство и транспонирането му в националното законодателство в България. Последва дискусия за особеностите в България по отношение на командироването на работници.

Втори транснационален семинар

27.-29.9.2017 г. | Загреб


В рамките на втория семинар в Загреб акцентът бе поставен върху темите „Компетентност за консултация“ и „Сътрудничество“. Външен референт обсъди принципите на консултантската дейност и ролята на консултантите. Консултантите изготвиха насоки за добро транснационално сътрудничество.

Специализирана дискусия: Командировани работници в Германия. Права – предизвикателства – възможни действия

12.9.2017 г. | Хановер

В рамките на първата специализирана дискусия на тема „Командироване“ се събраха отговорните лица за интензивен обмен на опит. В центъра на вниманието в хода на дискусията бе преразглеждането на Директивата относно командироването на работници, както и стратегиите на работодателите за нейно заобикаляне и възможностите за осъществяване на контрол.

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017 г. | Берлин

Първият семинар бе проведен със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт“. В центъра на вниманието бяха встъпителни доклади за германското трудово право и за основите на командироването. Освен това бе обсъдено, какви информативни материали да бъдат изготвени в рамките на проекта. Цял ден бе посветен на взаимна консултация с опитни колеги от проекта „Справедлива мобилност“.

 

Първа среща за начало на проекта

20./21.2.2017 г. | Берлин

На първата среща по линия на проекта „Fair Posting“ всички колежки и колеги се запознаха взаимно и им бе представен обзор на проекта и предвидените дейности . Освен това, партньорите представиха анализ за положението на командированите работници от съответните страни.